Zdravotní závodní péče

Závodní preventivní péče je zdravotní péče, která je vykonávána smluvním lékařem, který ve spolupráci se zaměstnavatelem zajišťují tyto činnosti:

  • vystavuje na žádost zaměstnavatele zaměstnanci (uchazeči o zaměstnání) lékařský posudek o zdravotním stavu
  • vystavuje zaměstnanci lékařský posudku zda je schopný dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí
  • vystavuje zaměstnanci lékařský posudek o pozbytí, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci,
  • provádí vyšetření zaměstnance, který pracuje v noci
  • spolupracuje se zaměstnavatelem při zajištění poskytování první pomoci
  • zajišťuje pro zaměstnavatele vyškolení zaměstnanců k poskytnutí laické první pomoci a v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na všech pracovištích zaměstnavatele určuje vybavení pracovišť (vždy určuje minimální obsah a počet lékárniček).

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen sdělit zaměstnancům, které zařízení závodní preventivní péče poskytuje pro zaměstnavatele na základě smlouvy závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je zaměstnanec povinen se podrobit, umožnit zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (na základě provedené kategorizace prací).