Požární ochrana

Riziko vzniku požáru nebo nežádoucího hoření provází každou lidskou činnost. Zákon o požární ochraně a zákoník práce a další právní a ostatní předpisy, tak jak jsou definovány v zákoníku práce, ukládají při svojí podnikatelské činnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (zaměstnavatelům) zajistit dodržování všech povinností, které jsou v těchto předpisech uvedeny.

Za dodržování zákonných povinností nese vždy plnou odpovědnost statutární orgán, podnikající fyzická osoba nebo její zástupce a v některých případech i majitel stavby / objektu.

Základem požární ochrany je zajištění požární bezpečnosti staveb, které je spojeno s výstavbou a následně s provozem stavby / budovy / pracoviště nebo se změnou užívání již provozované stavby. Součástí stavební dokumentace je požárně bezpečnostní řešení a následně po začlenění provozovaných činností i zajištění dokumentace, a i školení zaměstnanců / fyzických osob o požární ochraně.

Zpracování dokumentace požární ochrany, školení a provedení odborné přípravy jsou preventivní opatření, které slouží pro zajištění požární ochrany na pracovišti zaměstnavatele.

Služby požární ochrany

 • pravidelné kontroly stavu PO zajištění požární ochrany osobou odborně způsobilé v oboru požární ochrany
 • zatřídění provozovaných činností dle míry požárního nebezpečí (dále jen PN)
 • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby
 • zpracování a vedenídokumentace požární ochrany podle požadavků vyhlášky o požární prevenci
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnancůa další školení z požární ochrany
 • odborná příprava preventistů PO
 • odborná příprava zaměstnanců (fyzických osob) zařazených do preventivních požárních hlídek
 • vyhotovení písemného povolení k provádění jednorázových činností se zvýšeným PN
 • provedení požárně/bezpečnostního značení v objektech(dle ČSN ISO 3864 a podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů v platném znění)
 • poskytování součinnosti při jednání s orgány Státního požárního dozoru – HZS
 • školení a odborná příprava v požární ochraně

Důležité informace o požární ochraně

Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany:

Vedoucí zaměstnanci

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně provádí Osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany, při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení vedoucího zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení vedoucích zaměstnanců se opakuje nejméně 1 x za 3 roky.

Zaměstnanci
Školení zaměstnanců o PO provádí vedoucí pracoviště při nástupu do práce a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v původním školení. Školení zaměstnanců se opakuje nejméně 1 x za 2 roky.

Odborná přípravy osob zařazených do preventivních požárních hlídek

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Odborná příprava preventivních požárních hlídek se provádí nejméně 1 x ročně.

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Odborná příprava preventistů požární ochrany se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1 x ročně.

Obsluha ohlašovny požárů

Školení zaměstnanců o požární ochrany pro osoby, které jsou pověřené obsluhou ohlašovny požárů se provádí před zahájením jejich činnosti. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.

Provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, kteří jsou pověřeni zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu. Školení se opakuje ve lhůtě nejméně 1 x ročně.

Osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době. Školení se zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1x ročně.

Druhy dokumentace požární ochrany dle vyhlášky o požární prevenci

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří:

 1. dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 2. posouzení požárního nebezpečí,
 3. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 4. požární řád,
 5. požární poplachové směrnice,
 6. požární evakuační plán,
 7. dokumentace zdolávání požárů,
 8. řád ohlašovny požárů,
 9. tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 10. dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 11. požární kniha,
 12. dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.