Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen vždy zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika, nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, které se týkají výkonu práce zaměstnanců (dále jen “rizika”)

Každá pracovní činnost přináší pro zaměstnance nebo fyzickou osobu, která se s vědomím zaměstnavatele zdržuje na jeho pracovištích, riziko.

Zákonnou povinností zaměstnavatele je rizika vyhledávat a po vyhodnocení rizika odstranit vhodným opatřením a není-li to možné, přijímat a provádět technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik podle všeobecných preventivních zásad uvedených v zákoníku práce:

 • odstraňování vzniku rizik
 • odstraňování rizik u zdroje jejich původu
 • přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce na jejich zdraví
 • nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy
 • nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky
 • omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu
 • plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních vztahů a vlivu pracovního prostředí
 • přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochranypřed riziky oproti prostředkům individuální ochrany
 • provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení
 • udílení vhodných pokynů (vedoucími zaměstnanci) k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to dle jejich pracovní pozice.

Znalost právních a ostatních předpisů se, kterými byl zaměstnanec řádně seznámen, je pro zaměstnance nedílnou součástí jeho kvalifikačních předpokladů pro výkon práce / pracovních činností dle pracovní smlouvy. Pravidelné ověřování znalostí zaměstnanců z bezpečnostních předpisů je základní povinnost pro všechny vedoucí zaměstnance, kteří mají dodržování těchto předpisů zaměstnanci soustavně vyžadovat a kontrolovat.

Za dodržování všech povinností v oblasti bezpečnosti práce nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

 

Základním předpokladem k zahájení činnosti dle pracovní smlouvu je pro zaměstnance platná zdravotní prohlídka a vstupní školení.

Služby v BOZP

 1. pravidelné prohlídky a kontroly stavu zajišťování bezpečnosti práce u zaměstnavatele osobou odborně způsobilé v prevenci rizik
 2. zjištění a hodnocení rizikpodle zákoníku práce – prevence rizik na pracovišti
 3. kategorizace prací z hlediska hygieny práce dle zákona – kategorizace prací
 4. provedení roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele, tak jak je uvedeno v zákoníku práce
 5. aktualizace dokumentace bezpečnosti prácev případě změn právních a ostatních předpisů
 6. pomoc při úkonech při pracovním úrazu zaměstnancepodle nařízení vlády
 7. příprava podkladů pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 8. provádění školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 9. zajištění specializovaných školení bezpečnosti práce
 10. poskytování součinnosti při jednání s SUIP
 11. další odborné činnosti v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti zaměstnavatele

Školení BOZP

Dle povinností daných zejména zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen:

 1. zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku pracoviště, na které je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování
 2. zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým a jejich zákonným zástupcům, podle potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.
 3. současně platná legislativní úprava nestanovuje taxativně termíny pro provádění opakovaných školení o bezpečnosti práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.
 4. školení má být provedeno vždy v den nástupu zaměstnance na pracoviště(před zahájením jeho pracovní činnosti dle pracovní smlouvy) a i při změně pracoviště, když se jedná o změnu prováděné pracovní činnosti

Další informace

Doporučená perioda školení BOZP:

 • Zaměstnanci 1x za 2 roky(Školení provádí vedoucí zaměstnanec s platným školením pro vedoucí zaměstnance)
 • Vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky (Školení provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik)
Dokumentaci ke školení o BOZP tvoří:
 • tematický plán a časový rozvrh školení, není-li součástí záznamu o školení
 • prezenční listina,
 • test pro vedoucí zaměstnance